• Lorem ipsum

Identificatie onderneming

Mailbox-Design is een activiteit van ‘t Hoveniersbedrijf bvba, Steenweg 109 - 3540 Herk-de-Stad ([email protected]), btw BE 0564.926.911. Zaakvoerders zijn Vanvoorden Maarten en Vanvoorden Henri.

Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en de volledige contractuele relatie die tot stand komt via de website http://www.mailbox-design.com met betrekking tot de op deze aangeboden artikelen. Vooraleer de overeenkomst wordt gesloten, dient u tijdens het bestelproces aan te vinken deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze integraal en onvoorwaardelijk te aanvaarden. Mailbox-Design behoudt zich het recht de voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de voorwaarden zullen van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze uitzonderlijk voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Herroepingsrecht

U hebt als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan de terugzendkosten te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dienen de artikelen in perfecte staat, volledig en onbeschadigd en vergezeld van de originele labels en op eigen risico en kosten terug te worden gestuurd naar ‘t Hoveniersbedrijf, Steenweg 109 - 3540 Herk-de-Stad (België).

De kennisgeving van deze herroeping kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief aan ‘t Hoveniersbedrijf, Steenweg 109 - 3540 Herk-de-Stad (België) of [email protected]. De consument kan hiervoor gebruikmaken van onderstaande modelbrief voor herroeping.

Download het formulier hier.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Na het verstrijken van deze termijn is het niet meer mogelijk af te zien van de aankoop.

Het artikel dient door de consument vervolgens effectief te worden teruggestuurd binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf zijn mededeling de overeenkomst te herroepen. De terugzending dient te gebeuren naar ‘t Hoveniersbedrijf, Steenweg 109 - 3540 Herk-de-Stad (België).

De kosten voor terugzending zijn uitsluitend ten laste van de consument.

De consument kan het herroepingsrecht alvast niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • overeenkomsten waarbij de klant specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

Mailbox-Design kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor artikelen die tot stand zijn gebracht met specificaties van de consument. Indien dit het geval is, wordt de consument uitdrukkelijk geïnformeerd omtrent het feit dat hij/zij niet over een herroepingsrecht beschikt.

Indien de consument rechtsgeldig gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de artikelen heeft teruggestuurd volgens de vereiste voorwaarden, zal Mailbox-Design zo snel mogelijk de teruggestuurde artikelen terugbetalen wanneer ze deze artikels in de juiste staat terug heeft ontvangen.

Prijzen

Alle weergegeven prijzen zijn:

  • in euro (€),
  • inclusief BTW,
  • exclusief verzendingskosten,
  • per stuk, tenzij anders is vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Voor een bestelling geldt altijd de prijs die op het moment van de bestelling wordt vermeld. De verzendingskosten worden tijdens het bestelproces duidelijk vermeld. Mailbox-Design houdt zich het recht voor de prijzen van de artikelen en de informatie omtrent de artikelen te wijzigen en te corrigeren zonder echter afbreuk te doen aan de bindende bestellingen.

Onze artikels

Mailbox-Design zorgt ervoor dat de artikelen gedetailleerd worden beschreven zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken.

De gebruikte afbeeldingen van het product op www.mailbox-design.com kunnen afwijken van het werkelijk uitzicht ervan en zijn daarom niet bindend. Ook de genoemde maten, specificaties en andere gegevens in het aanbod zijn enkel een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien u graag meer informatie wenst omtrent een specifiek artikel, stuur gerust een mail naar [email protected].

Niet tijdig betalen

In geval van niet tijdige betaling van een factuur zal van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de betrokken factuur of rekening een moratoire intrest verschuldigd zijn van 8% tot datum van integrale betaling.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag van een factuur zal de klant die in gebreke blijft tevens ten titel van contractuele schadevergoeding en buiten de gerechtelijke kosten nog een forfaitair bedrag verschuldigd zijn van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 40 euro per factuur.

Bij niet uitvoering van de overeenkomst, zoals bij weigering van levering of annulatie door de klant, heeft Mailbox-Design.com recht op een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 2500,00 euro. In geval van wanprestatie door Mailbox-Design.com is een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd aan de klant.