• Lorem ipsum

Webshop Mailbox Design, brievenbussen, pakketbrievenbussen

1. Algemeen

1.1. Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper: 

 Aludoor BV

Meensesteenweg 258 - 260

8501 Kortrijk

België

BE 0890.298.167

De onderneming is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0890.298.167

1.2. Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen de BV Aludoor en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. 

1.3. Ofschoon de algemene verkoopsvoorwaarden en de Mailbox Design website, evenals zijn inhoud wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor de Belgische klanten. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten.  Elke overeenkomst zal bijgevolg in de Nederlandse of de Franse taal, naar keuze van de klant, opgesteld worden. 

1.4. De BV Aludoor behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. 

1.5. Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de website, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. De BV Aludoor behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijslijsten te wijzigen. Aludoor houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of de specificaties van een product op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.

2. Betalingsvoorwaarden

De betaling van de online bestellingen kan gebeuren op verschillende manieren: 

2.1. Online op het moment van de bestelling via:

  • E-banking Krediet kaarten
  • Ideal
  • Paypal
  • Visa, of Mastercard
  • Manuele overschrijving op ons bankrekeningnummer

IBAN NUMMER BE 57 3800 1965 8335 
BIC  BBRUBEBB   ING  

In dit geval kunnen de door u bestelde producten slechts voor u gereserveerd worden na ontvangst van uw betaling.

Bijgevolg raden wij u aan uw betaling zo snel mogelijk te regelen via uw bankinstelling.

2.2. Afhaling bij Aludoor -Mailbox Design

  • Contant
  • Bancontact
  • Visa, of Mastercard

3. Levering

De leveringen gebeuren op het bij de bestelling vermelde adres. Onze expediteur zal de koopwaar enkel afleveren mits een ondertekening door de klant van een leveringsbon voor goede ontvangst. Elk zichtbaar gebrek aan het product en de verpakking moet worden vermeld op de leveringsbon en die u vervolgens binnen 2 dagen na de levering via e-mail dient over te maken aan onze dienst-na-verkoop, die zal worden belast met de opvolging van uw klacht. 

3.1. Leveringskosten
Afhankelijk van de installatie, waarde, grootte en gewicht van het artikel, zal de levering voorzien worden door de eigen leveringsdienst van

Aludoor of via een externe koerierdienst. Indien uw bestelling bestaat uit verschillende artikelen dienen die te worden geleverd op éénzelfde leverings adres. 

Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de site, bedragen de leveringskosten voor een online e-shop bestelling:

3.1.1. Voor grote brievenbussen: 

- Gratis levering, tenzij anders vermeld

3.1.2. Voor kleine artikelen: 

-Gratis levering, tenzij anders vermeld

3.2. Leveringstermijn online aankopen

De leveringstermijn, van de standaard artikelen (geen maatwerk), ligt tussen de 1 en de 7 werkdagen

Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument, het product niet geleverd is binnen de 30 dagen heeft de consument het recht de bestelling te annuleren onverminderd het recht op schadevergoeding.

4. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft de BV Aludoor eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de klant vanaf de levering of inbezitname van de goederen. 

Bij deze draagt de klant over aan de verkoper alle sommen die hem zouden zijn verschuldigd door derden. De klant ontslaat de BV Aludoor van elke formaliteit van betekening en zal de eventuele daarmee gepaard gaande kosten dragen. Daarenboven machtigt de klant de BV Aludoor om op elk ogenblik het materiaal terug te nemen, zolang het niet volledig is betaald, en dit waar het zich ook moge bevinden.

5. Waarborg

Alle producten, gekocht of geleverd en bestemd voor privaat gebruik, genieten van twee jaar waarborg. De garantie die Aludoor biedt komt overeen met de wettelijke garantie en laat de wettelijke rechten van de koper onverlet.

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. 

Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. 

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. 

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. 

Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder. 

Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt. 

Herstellingen uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie indien deze herstelling betrekking heeft op het gebrek. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de handleiding te raadplegen die bij het product wordt geleverd. 

De zendnota en/of de aankoopfactuur die u bij het apparaat ontvangt, is uw garantiebewijs. Houdt deze dus zeker goed bij. 

Gelieve, om van uw garantie te kunnen genieten, u met het defecte artikel aan te bieden bij de BV Aludoor, of contact op te nemen met onze dienst na verkoop op het telefoonnummer + 32 (0)56 352932 of via e-mail: [email protected]

6. Herroepingsrecht

6.1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek Economisch Recht, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt door Aludoor toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik. 

6.2. Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, of fax zijn verlangen kenbaar maakt en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt. 

We verwachten dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking en de goederen terugstuurt, binnen dezelfde termijn als hierboven vermeld (= 14 dagen vanaf de dag volgend op de levering ven het goed). 

Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen bekeken zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. 

Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door de BV Aludoor zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen.

Download hier het formulier voor herroepingsrecht!

6.3. Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar de BV Aludoor l Dienst "Terugzending e-shop". De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. 

Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. 

6.4. Wij verzoeken u om de koopwaar terug te bezorgen op het adres vermeld in artikel 1.1 van onderhavige voorwaarden, samen met de leveringsdocumenten, en eventueel de factuur. 

6.5. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw herroepings aanvraag.

7. Privacy

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Online Verkoop.

8. Aansprakelijkheid

Aludoor is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van Aludoor is beperkt tot de waarde van de bestelde koopwaar.

9. Geldigheid, Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

9.1 We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via het contactformulier of bellen op 056/352932. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. 

9.2. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate. 

9.3. De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...). 

9.4. Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Kortrijk.

10. Rechtsbekwaamheid

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.